• Spriječi
  • Ponovno koristi
  • Recikliraj
  • Kompostiraj

O projektu

Projekt „PoKupi, iskoristi, očisti!“ je prijavljen u sklopu Poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koja se odlaže na odlagališta.

Projekt su u suradnji s Gradom Ozljem i općinama Kamanje, Žakanje, Ribnik i Draganić pripremile i aplicirale Ivančica Obajdin i Dina Šegavić Fanjak, djelatnice Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA d.o.o.

Nositelj projekta je Grad Ozalj, sunositelji su općine Kamanje, Žakanje, Ribnik i Draganić.

Projektom će biti obuhvaćeno pet ciljanih skupina: djeca predškolskog uzrasta, djeca školskog uzrasta, svi građani, turisti i ranjive skupine.

Područje obuhvata projekta odnosi se na Grad Ozalj, kao Prijavitelj projekta, i četiri općine kao Sunositelji aktivnosti - Kamanje, Žakanje, Ribnik i Draganić. Ukupno na projektnom području prema popisu iz 2011. godine živi 12 813 stanovnika, od toga najviše u Ozlju njih 6 817 te slijede Draganić 2 741, Žakanje 1 889, Kamanje 891 i Ribnik sa 475 stanovnika.

Aktivnosti ovog projekta uključivati će izobrazne aktivnosti za djecu i građane – radionice, igrokazi kao i organiziranje javnih tribina, sve na temu održivog gospodarenja otpadom. U suradnji sa školama organizirana su natjecanja u školama, obilježavanje važnih datuma kao npr. Svjetski dan voda, Dan planeta zemlje i sl.. Također, biti će organizirano natjecanje za najbolji mjesni odbor u akcijama prikupljanja i razvrstavanja otpada. Projekt će obuhvatiti i podjelu letaka, brošura te izradu plakata o sprečavanju nastanka otpada, odvojenom sakupljanju otpada te kompostiranju

Projekt sufinancira Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i to sa maksimalnom stopom od 84,9999973% u iznosu od 376.982,57 tisuća kuna, dok je ukupna vrijednost 443.508,92 tisuće kuna

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je doprinijeti informiranju i educiranju stanovništva projektnog područja te izgraditi svijest i razumijevanje velikog broja skupina javnosti o važnosti gospodarenja otpadom.

Specifični ciljevi projekta koji se žele postići provedbom izobrazno - informativnih aktivnosti na projektnom području su:

  • Sprečavanje nastanka otpada na projektnom području utjecanjem na svijest lokalnog stanovništva ukazivanjem na koristi pravilnog postupanja s otpadom, odgovornu potrošnju hrane i sirovina.
  • Stvaranje preduvjeta za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada utjecajem na lokalno stanovništvo, posebice djecu predškolske i školske dobi mijenjajući njihove navike ponašanja i stavove.
  • Utjecanje na kućanstva na povećanje izrade kućnog komposta educirajući ih o načinu njegove izrade, upotrebe i važnosti biootpada.
  • Osvijestiti stanovništvo projektnog područja o važnosti ponovne upotrebe predmeta radi smanjenja nastanka otpada, očuvanja resursa i postizanja kružnog gospodarstva.


Razdoblje provedbe projekta:

  • 20.09.2018. – 20.03.2020. 

Kontakt osoba za više informacija: